Μικρότερες εισφορές για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα

Άλλαξε ο τρόπος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για περίπου 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (γιατρούς, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μηχανικούς) από 1.1.17, όχι κατ’ ανάγκη επιβαρυντικά για όλους, καθώς όσοι έχουν χαμηλό καθαρό φορολογητέο εισόδημα (έσοδα μείον έξοδα)...